Zaštita osobnih podataka


Općom uredbom ( EU ) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka ) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.                                                                                                       

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom i socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj osobnih podataka ( Vatrogasna zajednica grada Karlovca ) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka                                                                                             Službenik za zaštitu osobnih podataka Vatrogasne zajednice grada Karlovca:                                                                     Branko Gudasić                                                                                                                                                               Gažanski trg 11; 47000 Karlovac                                                                                                                                       tel: 047613399                                                                                                                                                                e - mail: vzg.karlovac@193.vzkz.hr