Pristup informacijama VZKŽ


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Vatrogasna zajednica Karlovačke županije (VZ Karlovačke županije) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).

Zakon o pravu na pristup informacijama uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakona ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije:

  • putem telefona na broj 091 4793 100
  • putem elektroničke pošte: info@193.vzkz.hr
  • poštom na adresu Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Gažanski trg 11, 47 000 Karlovac

Službenica za informiranje: Ivana Marić

Vatrogasna zajednica Karlovačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Prilozi: 
Pristup informacijama - Obrazac - pdf
Pristup informacijama - Obrazac - doc