Pristup informacijama VZKŽ


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Vatrogasna zajednica Karlovačke županije (VZ Karlovačke županije) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN85/15).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Vatrogasnoj zajednici Kalovačke županije:

  • - putem telefona na broj 091 4793 100
  • - putem elektroničke pošte: info@193.vzkz.hr
  • - poštom na adresu Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Gažanski trg 11, 47 000 Karlovac

Službenica za informiranje: Ivana Marić

Vatrogasna zajednica Karlovačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Prilozi: 
Pristup informacijama - Obrazac - pdf
Pristup informacijama - Obrazac - doc
Zakon o pravu na pristup informacijama NN 85/15